ما راه حل شما هستیم

اصول انبارش صحیح باتری

  • نگهداری باتری در مکان خنک و خشک  - هرگز باتری را در معرض نور خورشید قرار ندهید
  • انبارش باتری در حالت شارژ کامل برای جلوگیری از تشکیل کریستالهای سولفات (سولفاته شدن) هرگز باتری نیمه شارژ یا خالی را انبارش نکنید
  • بررسی دوره ای باتریهای انبارش شده و شارژ مجدد آنها در صورتیکه ولتاژ کمتر از 12.4 ولت استمدیریت انبارش باتری بر اساس سیستم : "ورود و خروج اول" (FIFO)

مشتریان سپاهان باتری بایستی توجه کنند فروش باتریهای انبارش شده بر اساس تاریخ خرید به اولویت انجام پذیرد

  • بررسی وضعیت شارژ باتریها هر 45 روز - اگر ولتاژ باتری کمتر از 12.4 ولت باشد بایستی تحت شارژ مججد جزئی قرار گیرد
  • قرار دادن باتریهای جددی بعد از باتریهای قبلی و فروش باترهای انبارش شده قبلی