ما راه حل شما هستیم

روش های اتصال باتری ها

معمولا به سه روش میتوان دو باتری را به یکدیگر متصل کرد که در زیر شرح داده شده است :

الف) اتصال به روش سری

1. افزایش میزان ولتاژ خروجی
2. ثابت بودن ظرفیت خروجی

مثال:
اتصال 2 باتری 12 ولت با ظرفیت 50 Ah به روش سری
نتیجه: خروجی 24 ولت با ظرفیت 50 Ah

ب) اتصال به روش موازی

1. ثابت ماندن ولتاژ خروجی
2. افزایش ظرفیت خروجی

مثال:
اتصال 2 باتری 12 ولت با ظرفیت 50 Ah به روش موازی
نتیجه: خروجی 12 ولت با ظرفیت 100 Ah

ج) اتصال به روش سری - موازی

1. افزایش ولتاژ خروجی
2. افزایش ظرفیت باتری

مثال:
اتصال 4 باتری 12 ولت با ظرفیت 50 آمپر به روش سری - موازی
نتیجه: خروجی 24 ولت با ظرفیت 100 Ah