ما راه حل شما هستیم

دستورالعمل نصب

دستورالعمل نصب ونگهداری

ــ قبل از نصب باتری از صحت عملکرد سیستم های جانبی برق اتومبیل (دینام و آفتامات و ...) اطمینان حاصل کنید.
ــ در صورت عدم استفاده از خودرو به مدت طولانی کانکتورهای سر باتری را باز نموده و هنگام استفاده مجدد ابتدا کاناکتورها را متصل نموده ودر صورت عدم استارت خودرو، باتری را با جریان 1/0 ظرفیت باتری وحداکثر ولتاژ 8/14 ولت به مدت 3 الی 4 ساعت شارژ کنید تا ولتاژ باتری 20 دقیقه بعد از قطع شارژ به حداقل 6/12 ولت برسد. در مورد باتری های چشمی در این عمل را تا سبز شدن کامل چشمی ادامه دهید.
ــ در صورت افزایش دمای باتری بیش از 50 درجه سانتیگراد جریان شارژ را با جریان کمتری ادامه دهید یا جریان شارژ را قطع نموده و پس از کاهش دمای باتری شارژ باتری را مجدداً ادامه دهید.
ــ باتری را به صورت تراز در محل مخصوص قرار داده و مهره های قاب نگهدارنده را محکم کنید طوری که به بدنه باتری آسیب نرسد.
ــ پس از تمییز نمودن بست های متصل به کابل ها، ابتدا قطب مثبت وسپس قطب منفی را متصل کنید.

توجه 1: درزمان باز کردن باتری، ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت راجدا کنید.
توجه 2: حداقل هر سه ماه یکبار سطح الکترولیت باتری غیر سیلد را بازدید نموده ودر صورت کاهش سطح الکترولیت فقط آب مقطر استاندارد تا سطح مورد نظر (زیر شاخص نشانگر الکترولیت درب) اضافه گردد.
توجه 3: درهنگام روشن بودن خودرو کابل های باتری از باتری جدا نشود.
توجه 4: در صورت کاهش مکرر سطح الکترولیت اتصالات سیستم برق خودرو به ویژه آلترناتور چک گردد.
توجه 5: قبل از نصب باتری های سیلد روی خودرو در صورتیکه رنگ چشمی آن مشکی باشد ابتدا باتری را چند مرتبه به آرامی تکان دهید تا رنگ چشمی آن سبز شده سپس باتری را روی خودرو نصب نمایید و از واژگون نمودن باتری خودداری نمایید.