ما راه حل شما هستیم

علائم اختصاری

 

 

دور از دسترس اطفال نگهداری فرمایید.

 

در اثر جرقه باعث اشتعال میگردد.

 

خطر انفجار : از قراردادن باتری در مجاورت شعله خودداری کنید.

 

خطر اسید : الکترولیت باتری حاوی اسید است . در صورت تماس با پوست بلافاصله محل تماس را با آب بشویید.

 

از عینک ایمنی استفاده کنید

 

به دستور العمل راهنما مراجعه فرمایید

 

علامت هشدار : باتری را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید

 

قابل بازیافت می باشد

 

در بین زباله های شهری قرار ندهید