ما راه حل شما هستیم

نحوه عملکرد باتری

عملکرد باتریهای سربی اسیدی

 

تجزیه:

O2   از PbO2 جدا میشود

H2    از  H2SO4  جدا میگردد

 

ترکیب:

O2  با 2H2  ترکیب میشود و در نهایت 2H2O  میدهد .

Pb  صفحه مثبت با SO4  ترکیب شده و PbSO4 میدهد.

Pb  صفحه منفی با SO4  ترکیب شده و PbSO4 میدهد

  

صفحه مثبت و منفی هر دو  تبدیل به PbSO4  میشود.

الکترولیت تبدیل به  H2O  (آب) میشود.

 

تجزیه:

PbSO4  صفحه مثبت و منفی به Pb با دو بار مثبت و SO4 با دو بار منفی تجزیه  میشود .

H2O به 2H با بار مثبت و O با دو بار منفی .

 

ترکیب:

Pb  صفحه مثبت با  دو تا O ترکیب شده و PbO2  میدهد.

SO4  صفحات مثبت و منفی با 2H ترکیب شده و H2SO4 میدهد

 

و در نهایت دوباره همان حالت اولیه پس از شارژ شده باتری بوجود میاید.