ما راه حل شما هستیم

نحوه قرائت تاریخ باتری

برای کمپانی " ATLASBX" :

به طور مثال 4MKD06 که در آن :

کاراکتر اول (یعنی 4) نشان دهنده سال تولید آن (یعنی 2014) میباشد .

کاراکتر دوم (یعنی M) نشان دهنده ماه تولید است . ماه تولید از A تا M درج میشود وکه در آن A برای ماه اول و B برای ماه دوم و ... M برای ماه دوازدهم است .

لازم به ذکر است که در درج ماه تولید از حرف I به دلیل شباهت آن با عدد 1 استفاده نمی شود .

کاراکتر سوم (یعنی K) نشان دهنده خط تولید در کارخانه است . (به منظور سهولت راحتتر در پیگیری های فنی)

کاراکتر چهارم (یعنی D ) نشان دهنده شیفت تولید در کارخانه است . (به منظور سهولت راحتتر در پیگیری های فنی)

کاراکتر پنجم و ششم(یعنی 06 )نشان دهنده روز تولید آن (یعنی ششمین روز) میباشد .

برای کمپانی "DELKOR" :

درج تاریخ در دو کمپانی اطلس و دلکور دقیقا مشابه یکدیگر می باشند و هر دو از یک فرمول پیروی میکنند.
به طور مثال 4MKD06 که در آن :

کاراکتر اول (یعنی 4) نشان دهنده سال تولید آن (یعنی 2014) میباشد .

کاراکتر دوم (یعنی M) نشان دهنده ماه تولید است . ماه تولید از A تا M درج میشود وکه در آن A برای ماه اول و B برای ماه دوم و ... M برای ماه دوازدهم است .

لازم به ذکر است که در درج ماه تولید از حرف I به دلیل شباهت آن با عدد 1 استفاده نمی شود .

کاراکتر سوم (یعنی K) نشان دهنده خط تولید در کارخانه است . (به منظور سهولت راحتتر در پیگیری های فنی)

کاراکتر چهارم (یعنی D ) نشان دهنده شیفت تولید در کارخانه است . (به منظور سهولت راحتتر در پیگیری های فنی)

کاراکتر پنجم و ششم(یعنی 06 )نشان دهنده روز تولید آن (یعنی ششمین روز) میباشد .

برای کمپانی "GLOBAL" :

به طور مثال KD4M06 که در آن :

 دو کاراکتر مربوط به خط و شیفت تولید در ابتدا می آید و ما بقی موارد هم در ادامه و به ترتیب سال - ماه و روز تولید دقیقا همانند کارخانه های DELKOR  و ATLASBX درج می شود .

برای کمپانی "SOLITE" :

بطور مثال  VCW6K4H

کاراکتر اول (یعنی V) نشان دهنده کارگاه تولیدی کارخانه است . (به منظور سهولت راحتتر در پیگیری های فنی)  که فقط این کمپانی آن را اعلام میکند .

کاراکتر دوم (یعنی C) نشان دهنده خط تولید در کارخانه است . (به منظور سهولت راحتتر در پیگیری های فنی)  به همانند دیگر کمپانی ها .

کاراکتر سوم (یعنی W) و کاراکتر چهارم (یعنی 9) روی هم نشان دهنده روز تولید می باشند . بطوریکه حرف (با توضیحات زیر) نمایانگرعدد اول در روز تولید است و عدد بعد از آن نشان دهنده عدد دوم در روز تولید می باشد.

W: 0            X: 1               Y: 2          Z: 3

یعنی در مثال فوق W6 نمایانگر روز 06  است .

کاراکتر پنجمم (یعنی K) نشان دهنده ماه تولید باتری می باشد که در این کمپانی نحوه قرائت با دیگر کمپانی های کره ای - که همگی به یک شکل یعنی از A تا M به غیر از I می باشند - تفاوت دارد و به صورت زیر میباشد:

نمادهای ماههای تولید :    I:1  J:2  K:3  L:4  M:5  N:6  O:7  P:8  Q:9  R:10  S:11  T:12

کاراکتر ششم نشان دهنده سال تولید باتری می باشد. مثل دیگر کمپانی ها که در مثال بالا 4 نشان دهنده سال 2014 می باشد.

کاراکتر هفتم (در صورت وجود)  اگر آخر شماره سریال باتری حرف H باشد یعنی باتری در شیفت شب ساخته شده است و اگر نباشد در شیفت روز ساخته شده است.

 

برای کمپانی "DONGA" :

به طور مثال 4K06AM که در آن :

کاراکتر اول (یعنی 4) نشان دهنده سال تولید آن (یعنی 2014) میباشد .

کاراکتر دوم (یعنی K) نشان دهنده ماه تولید است . که نحوه درج و خواندن ماه تولید به همانند کمپانی های دیگر و بر حسب حروف الفبای انگلیسی  می باشد .

کاراکتر سوم و چهارم(یعنی 06 )نشان دهنده روز تولید آن (یعنی ششمین روز) میباشد .

کاراکتر پنجم و ششم (یعنی AM) نشان دهنده خط و شیفت تولید در کارخانه است . (به منظور سهولت راحتتر در پیگیری های فنی)  به همانند دیگر کمپانی ها .

 

برای کمپانی "MUTLU" ( ترکیه ) :

به طور مثال 341106 که در آن :

کاراکتر اول (یعنی 3) نشان دهنده خط تولید آن است .

کاراکتر دوم (یعنی 4) نشان دهنده سال تولید است . در مثال فوق 2014 می باشد .

کاراکتر سوم و چهارم (یعنی 11 )نشان دهنده ماه تولید آن میباشد .

کاراکتر پنجم و ششم (یعنی 06) نشان دهنده روز تولید است .

 

برای کمپانی "INCI AKU" ( ترکیه ) :

به طور مثال 20543 که در آن :

کاراکتر اول و دوم و سوم (یعنی 205) همراه با هم نشان دهنده روز تولید در سال می باشد (یعنی در مثال فوق , دویست و پنجمین روز از سال ) .

کاراکتر چهارم (یعنی 4) نشان دهنده سال تولید است . در مثال فوق 2014 می باشد .

کاراکتر پنجم (یعنی 3 ) نشان دهنده خط تولید آن میباشد .

لازم به ذکر است که این کمپانی کاراکتر آخر (یعنی خط تولید) را همیشه درج نمی کند و گاهگاهی محصولات خود را فقط با چهار کاراکتر اول روانه بازار می نماید .