ما راه حل شما هستیم

همایش سالیانه صبا باتری - 28 بهمن 1395

سخنرانی جناب پیام زارع نماینده استان كردستان در همایش صبا باتری