ما راه حل شما هستیم
باتری جی ان راکت (GN ROCKET)

باتری جی ان راکت (GN ROCKET)

تنوع محصول، تعهد کیفی، تداوم حضور

ردیف آمپر تیپ شماره فنی جریان لحظه ای چینش قطب لبه وزن ابعاد
CAPACITY SHORT CODE CCA LAYOUT TERMINAL HOLD-DOWN WEIGHT Dimension(MM)
(20HR) (SAE) (KH) طول (L) عرض (W) ارتفاع (H) ارتفاع کل (TH)
1 4.5 - - - - F1 - 0.68 70 48 100 106
2 10 - - - - F1 - 1.18 151 51 94 100
3 4.5 - - - - F1 - 1.39 90 70 102 108
4 7.2 - - - - F2 - 2.09 151 65 94 100
5 9 - - - - F2 - 2.42 151 65 94 100
6 12 - - - - F2 - 3.35 151 100 95 102
7 18 - - - - L1 - 4.83 181 77 167 167
8 28 - - - - L2 - 8.80 175 166 125 125
9 40 - - - - T1 - 14.10 196 166 176 176
10 65 - - - - T3 - 20.60 350 167 173 173
11 100 - - - - T3 - 31.20 333 167 216 222
12 65 - - - - T3 - 20.90 350 167 173 173
13 100 - - - - T3 - 31.50 333 173 216 222