ما راه حل شما هستیم
باتری صبا (SABA BATTERY)

باتری صبا (SABA BATTERY)

ردیف آمپر تیپ شماره فنی جریان لحظه ای چینش قطب لبه وزن ابعاد
CAPACITY SHORT CODE CCA LAYOUT TERMINAL HOLD-DOWN WEIGHT Dimension(MM)
(20HR) (SAE) (KH) طول (L) عرض (W) ارتفاع (H) ارتفاع کل (TH)
1 50 L1 55001 380 0 A B9 - 248 175 188 188
2 55 L2 55001 420 0 A B13 - 248 175 188 188
3 60 L2 56001 500 0 A B9 - 248 175 188 188
4 60 D3 56005 500 0 A B1 - - - - -
5 60 D26 56006 500 1 A B0 - 257 167 192 221
6 66 L3 56601 570 0 A B8 - 272 174 192 192
7 70 D26 57001 540 1 A B1 - 257 172 192 221
8 70 D26 57002 540 0 A B1 - 257 172 192 221
9 74 L3 57401 640 0 A B8 - 272 174 192 192
10 90 L5 59001 740 0 A B13 - 353 175 192 192